علي قاسميان
علي قاسميان

علي قاسميان

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: صنایع خمیر و کاغذ

پست الكترونيكي: ghasemian(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 22448
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان