وبگاه شخصی علي قاسميان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
لوح تقدير فارغ التحصيل ممتاز كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 1368 


دانشگاهكشورشهرتاريخ
ازتا
The University of British Columbia Canada Vancouver 2001 2001 


  بازديد : 22440
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان