وبگاه شخصی علي قاسميان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
TAPPI USA 1989 1997 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

نام انجمنكشورسمتتاريخ
ازتا
انجمن علمي چوب و كاغذ ايران ايران بازرس 1392 حال 


خدمات به انجمن علمي يا نشريات

عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي تامين منابع علمي ك 1391 1393 
كميته تاسيس و راه اندازي پرديس بين المللي كيش، دان 1385 1386 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور آذر 1387 بله بله خير خير 
نخستين همايش ملي نقشه راه تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و ك آذر 1390 بله خير خير خير 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
معاون آموزشي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1370 1373 
سرپرست دانشكده منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1372 1373 
مدير گروه صنايع چوب و كاغذ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1373 1375 
مدير كتابخانه مركزي و مركز نشر دانشگاه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1389 حال 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 22445
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان