وبگاه شخصی علي قاسميان

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسی آنالیز کمی اجزای تشکیل دهنده کاه مهمترین ارقام گندم استان گلستان احمدرضا سرائیان علی قاسمیان 1392  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بهبود ویژگی های کیفی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجله بازیافتی با اصلاح شیمیائی علی قاسمیان ایمان اکبرپور، حسین رسالتی، احمدرضا سرائیان 1391  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
اثر کهنه سازی تسریع شده بر مرکب زدائی آنزیمی از روزنامه های باطله علی قاسمیان محمدهادی آریائی منفرد 1391  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 22439
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان